ผู้บริหาร

  ผู้บริหาร  
 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

President of Srinakharinwirot University
Associate Professor Dr.Somchai Santiwatanakul

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

Vice President for Planning and Development
Assistant Professor Dr.Werasak Charaschaisri, MD.