ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15993, 15994
หรือ 0 2260 0139

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือร้องเรียน

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด