ppm

 

  ประวัติความเป็นมา ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
         
   

       ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 จากมติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 7 กอง 5 ฝ่าย และ 1 หน่วย ซึ่งฝ่ายจัดการทรัพย์สินเป็น 1 ใน 5 ฝ่าย ที่อยู่ในโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี

 
         

 

  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
         
   

ปรัชญา : รายได้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ กำไรสูงสุด
ปณิธาน : จัดหาและเพิ่มพูนรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลตามมติคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
วิสัยทัศน์ : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินเป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อจัดหาและเพิ่มพูนรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันธกิจ 
1. ปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้จากการให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี และปฏิบัติงานด้านการบริหารและธุรการต่างๆ

 
         

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ของฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
         
   

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การจัดหาและเพิ่มพูนรายได้จากผู้ประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ยุทธศาสตร์การจัดหารายได้จากการให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ