ภารกิจของหน่วยงาน  
         
 

 

1.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย
2.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
3.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ อาทิ ร้านถ่ายรูป เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
4.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคม
5.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์การเรียนและศิลปะ ร้าน 7-Eleven ฯลฯ
6.ดำเนินงานการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจภายในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการ ภายในมหาวิทยาลัย มศว องครักษ์ (อาคาร PLAZA)
7.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 8.ดำเนินงานการประชุมและการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ-ทรัพย์สินและหาประโยชน์
9.ดำเนินงานการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย
10.ดำเนินงานกำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบคุณภาพผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนด 11.ดำเนินงานประเมินผลและหรือการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการธุรกิจต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
12.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้จากการให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลาง ภายในมหาวิทยาลัย
13.ดำเนินงานประสานงาน กำกับ ดูแล และหารายได้ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ประจำปีการศึกษา
14.ดำเนินงานเพื่อการจัดหารายได้และการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพภายในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ประจำปีการศึกษา
15.ดำเนินงานสรุปรายได้จากการหารายได้จากผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ และจากการให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย
16.ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
17.ดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
18.ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
19.ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
20.ดำเนินงานด้านกิจกรรมความเสี่ยงฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
21.ดำเนินงานด้านการบริหารและธุรการ

  • การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • การดำเนินงานควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
  • การดำเนินงานควบคุมการใช้พัสดุ และวัสดุคงทน
  • การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ / การเบิกจ่ายพัสดุ
  • การจัดทำคำสั่ง ประกาศต่างๆ
  • การโต้ตอบหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก การรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณ
  • การควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสาร