ผู้บริหาร

  ผู้บริหาร  
 

 

 

 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

President of Srinakharinwirot University
Associate Professor Dr.Somchai Santiwatanakul

 

 

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

Acting Vice President for Finance and Assets
Associate Professor Dr. Wanlaya Tanechpongtamb