บุคลากร ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

  บุคลากร ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
     
     
     
 

ว่าที่ ร.ท. ณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์ ร.น.
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15993
 
   
 

 

         
             
         

นางสาวภัททิภา แสงอากาศ
นักจัดการงานทั่วไป

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15998

นางสาวภัทราภรณ์   สิงห์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15998

นางสาวอมรรัตน์  บุญบรรลุ
นักจัดการงานทั่วไป 

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15999

  นายธนวัฒน์  อภิสกุลรัตน์
        นิติกร

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15997

  นางสาวกานดา  จาดตานิม
    พนักงานพิมพ์ดีด ส 4

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15994