อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล  
   
 

1.บริษัท สตาร์บัค คอฟฟี่

2.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

3.ศูนย์อาหาร Food cord มีจำนวน 7 ร้านค้า และจะเปิดใหม่เร็วๆนี้ อีก 2 ร้าน

4.ธนาคารไทยพาณิชย์

5.ธนาคารกรุงไทย

6.ธนาคารกรุงเทพ

7.บริษัท ยูฟิคอน จำกัด

8. มศว คลีนิค

9.ศูนย์ผิวหนัง

10.คลินิกทันตกรรมอโศก

11.ศูนย์กายภาพบำบัด

12.มหาวิทยาลัยเมจิ

13.วิทยาลัยนวัตกรรม

14.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์

15.ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

16.โรงแรม SWUTEL