อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  
   
 

1.หอนิทรรศการ

2.หอดนตรีและศิลปะการแสดง

3.ศูนย์แฟชั่น และศิลปะการแสดง

4.ศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

5.โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง

6.อุทยานไซเบอร์และวิทยาศาสตร์

7.สำนักคอมพิวเตอร์

8. ห้องเรียน นิสิต ป.เอก และ ป.โท

9.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย