ธุรกิจอื่นๆ ภายใน  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
   
 

       

       

      

      

 

 

PCMC  Food Center   
ศูนย์อาหาร PCMC  ณ อาคารเรียนปฏิบัติการชั้น 1

 

ร้านกาแฟ Inthanin 

 

 

ร้านกาแฟ PACAMARA

 

 

 

ร้านไก่ย่าง 5 ดาว