ธุรกิจอื่นๆภายใน มศว องครักษ์  
   
 

1.ธุรกิจภายในศูนย์บริหารกิจการหอพัก

          1.1 ธุรกิจประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 18 ราย
          1.2 ธุรกิจประเภทตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จำนวน 5 ราย
          1.3 ธุรกิจประเภทบริการรับซักรีดผ้า จำนวน 7 ราย
          1.4 ธุรกิจประเภทร้านเสริมสวย จำนวน 1 ราย
          1.5 ธุรกิจประเภทร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ราย

          1.6 ธุรกิจประเภทร้านเจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ จำนวน 1 ราย
          1.7 ธุรกิจประเภทร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 1 ราย

2.ธุรกิจบริเวณศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

          2.1 ธุรกิจประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
                บริเวณใกล้ศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 11 ราย

          2.2 ธุรกิจประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
                บริเวณโรงอาหารอาคารเรียนปฏิบัติการคณะแพทย์ฯ
                จำนวน 3 ราย

          2.3 ธุรกิจประเภทจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่
                บริเวณโรงอาหารอาคารเรียนปฏิบัติการคณะแพทย์ฯ
                จำนวน 1 ราย

          2.4 ธุรกิจร้านถ่ายเอกสาร
                บริเวณอาคารศูนย์การแพทย์ฯ  จำนวน 2 ราย

3.ธุรกิจบริเวณโรงอาหารอาคารสโมสร

          3.1 ธุรกิจประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 8 ราย
          3.2 ธุรกิจประเภทร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ราย
          3.3 ธุรกิจประเภทร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 1 ราย
          3.4 ธุรกิจร้านสหกรณ์การศึกษา จำนวน 1 ราย
          3.5 ธุรกิจประเภทร้านรับซ่อมจักรยาน จำนวน 1 ราย
          3.6 ธุรกิจประเภทร้านเจำหน่ายสินค้า เซเว่น อีเลฟเว่น
                จำนวน 1 ราย

4.อาคารพลาซ่า มศว องครักษ์ จำนวน 26 ราย
5.ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ราย
6.ร้านจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ จำนวน 3 ราย