ธุรกิจด้านโทรคมนาคม มศว ประสานมิตร และ องครักษ์  
   
 

1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณ  ดาดฟ้าอาคาร 14 
      - บริเวณ  อาคารที่จอรถใต้ดิน

      ภายใน  มศว  องครักษ์
      - บริเวณ ดาดฟ้าคณะกายภาพบำบัด
      - บริเวณ ดาดฟ้าคณะพลศีกษา
      - บริเวณ ข้างหอพักอาคาร 4 และดาดฟ้าอาคาร 4
      - บริเวณดาดฟ้า และด้านข้างอาคาร 4 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

      ภายในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  
      - บริเวณโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว  

2.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณดาดฟ้าอาคาร 14

3.บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณ ดาดฟ้าสำนักหอสมุดกลาง
      - บริเวณ อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล
      - บริเวณ อาคาร ดร.สาโรช บัวศรี

      ภายใน  มศว  องครักษ์
      - บริเวณ ดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ จำนวน 2 จุด
      - บริเวณ ดาดฟ้าอาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

4.บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณดาดฟ้าอาคาร 14

      ภายใน มศว  องครักษ์
      - บริเวณ ดาดฟ้าสำนักหอสมุดกลาง

5.บริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด

6.บริษัท ทรูมูฟ จำกัด

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณดาดฟ้าคณะศิลปกรรมศาสตร์

      ภายใน มศว  องครักษ์
      - บริเวณอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตฯ อาคาร PLAZA
      - บริเวณดาดฟ้าหอพักนิสิตชาย อาคาร 2 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

7.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

      ภายใน มศว  องครักษ์
      - บริเวณดาดฟ้า และด้านข้างอาคาร 1 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก