ธนาคารและตู้ ATM มศว ประสานมิตร และ องครักษ์  
   
 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณชั้น 2 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
      - บริเวณด้านหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์
      - บริเวณอาคาร 14

      ภายใน  มศว  องครักษ์
      - บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการ (PLAZA)
      - บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ
      - บริเวณชั้น G และ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
      - บริเวณอาคารบริการกลางศูนย์บริหารกิจการหอพัก

2.ธนาคารกรุงไทย

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณชั้น 1 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
      - บริเวณอาคาร 14
      - บริเวณโรงพยาบาลชลประทาน
      - บริเวณอาคารบริการกลางศูนย์บริหารกิจการหอพัก

      ภายใน  มศว  องครักษ์
      - บริเวณด้านหน้าโรงอาหารอาคารสโมสร
      

3.ธนาคารกรุงเทพ

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณชั้น 1 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
      - บริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์
      - บริเวณอาคาร 14

      ภายใน  มศว  องครักษ์
      - บริเวณด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
      

4.ธนาคารออมสิน

      ภายใน มศว  ประสานมิตร
      - บริเวณด้านหน้าตึกสำนักหอสมุดกลาง

      ภายใน มศว  องครักษ์
      - บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
      - บริเวณอาคารบริการกลางศูนย์บริหารกิจการหอพัก

5.ธนาคารกสิกร

         ภายใน มศว  องครักษ์
      - บริเวณด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
      - บริเวณชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

6.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

        ภายใน มศว  องครักษ์
      - บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะแพทย์ฯ
      - บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ