พระราชบัญญัติ  มศว   
         
   

                      พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2559

 
         

 

  ประกาศฯ มหาวิทยาลัย  
    1.ประกาศ ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
    2.ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562  

 

 

3.ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การใช้สถานที่แบบชั่วคราว ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 

 

4.ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจอดรถ มศว ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

 

 

5.ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ อัตราค่าธรรมเนียม หอนาฏลักษณ์ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

   

 

 

6.ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้พื้นที่ภายใน อาคาร ม.ล.ปิ่น และ อาคาร ดร.สาโรช สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 

 

 

7.ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้พื้นที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตาก ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

   

 

 

8.ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 

 

 

9.ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าสาธารณูปโภค สำหรับผู้ประกอบธุรกิจใน มศว ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 

 

 

10.ประกาศฯ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

 

 

 

11.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการขอเช่าพื้นที่ สำหรับธุรกิจรายใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558