Search
× Search

 

"รายได้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือกำไรสูงสุด"

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน


มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัย
รีนครินทรวิโรฒ 
เช่น การบริหารจัดการ
โรงอาหาร
 การบริหารสัญญาเช่า การให้เช่าพื้นที่
ชั่วคราวและ
รายวัน เป็นต้น ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
มีจุดมุ่งหมายในการสรรหาร้านค้า
ที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม รวมถึง
การบริการที่ดีที่สุดแก่นิสิตบุคลากรและ
บุคคลทั่วไปที่ใช้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม

image

-ร้านค้าแนะนำ-

image
image

>>E-Servey<<


UPDATE News!

image
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี   วันที่  1 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. 

"ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้"


image
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กันยายน 2565 

😍 บริษัท 247 แอคทิเวชั่น จำกัด เปิดบูธแจกเครื่องดื่ม 7UP และในวันที่ 9 กันยายน 2565 พบกับเครื่องดื่ม Rockstar  พบกันได้ที่ด้านหน้าโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว 🥰 ขอเชิญนักเรียน นิสิต และบุคลากรทุกท่านรับเครื่องดื่มฟรี 

image
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยเปิดบริการห้องประชุมส่วนกลางเพื่อจัดการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัฐบาลกำหนด 

-บริการของฝ่ายจัดการทรัพย์สิน-

image

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5000 โทรสาร 0 2260 0139

 

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top