พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

คู่มือปฏิบัติงาน

+ คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 Work Flow ประจำหน่วยงาน

การแจ้งความประสงค์เช่าพื้นที่
การประกาศรับสมัครคัดเลือก
การเช่าห้องประชุมส่วนกลางจากหน่วยงานภายนอก

 รวมแบบฟอร์มการใช้บริการ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระบบเรียกดูสลิปเงินเดือน บุคลากร

 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

 รวมลิ้งค์ต่างๆสำคัญ ของ มศว

SWU IPASS
Web Mail SWU
+ สำนักงานอธิการบดี
ระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ E-meeting
ระบบตรวจสอบสถิติจำนวนนิสิต
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-document
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว