Search
× Search


ให้บริการใช้พื้นที่ชั่วคราว ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

image

 พื้นที่ชั่วคราวสำหรับการถ่ายภาพยนตร์ 

      โฆษณา ภายในมหาวิทยาลัย

READ MORE  Contact : K.Amonrat T.15999Download here  แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ชั่วคราว
image

พื้นที่ชั่วคราวสำหรับการตั้งบูธ 

ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ภายในมหาวิทยาลัย

READ MORE  Contact : K.Amonrat T.15999DOWNLOAD HERE  แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ชั่วคราว
image

 พื้นที่ชั่วคราวสำหรับงาน EVENT

      และกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

READ MORE  Contact : K.Amonrat T.15999DOWNLOAD HERE  แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ชั่วคราว


 

ตัวอย่างโฆษณาที่ถ่ายทำในมหาวิทยาลัย

                   

 

image

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5000 โทรสาร 0 2260 0139
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top