Search
× Search


ตรวจสอบสถานะการใช้พื้นที่

ปฎิทินการใช้สถานที่ชั่วคราว @SWU

 มศว ประสานมิตร


        - ไม่มีพื้นที่ว่าง -

                                                                                          update : 10/2023

 มศว องครักษ์


          - ไม่มีพื้นที่ว่าง -

                                                                                         update : 10/2023

 ศูนย์การแพทย์ฯ
- ไม่มีพื้นที่ว่าง -
update : 10/2023
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

- ไม่มีพื้นที่ว่าง -

update : 10/2023

 โรงเรียนสาธิต มศว 

     - ไม่มีพื้นที่ว่าง -

                                                                                update : 10/2023

 อื่น ๆ 

- ไม่มีพื้นที่ว่าง -

update : 10/2023

2564+

ประจำปี
งบประมาณ

350+

จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

8000+

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ตารางเมตร)

image

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5000 โทรสาร 0 2260 0139
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top